Instrumenty prawne w nowej Konstytucji

Oto instrumenty prawne, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w nowej Konstytucji

Referendum Konstytucyjne

Inicjatywa obywatelska w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji

 1. 500 000 uprawnionych do głosowania może zaproponować całkowitą zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Żądanie to jest przedstawiane narodowi pod głosowanie.

Inicjatywa obywatelska w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 1. 500 000 uprawnionych do głosowania może żądać częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Inicjatywa obywatelska w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może mieć formę propozycji o ogólnym charakterze lub zredagowanego projektu.
 3. Jeżeli inicjatywa narusza przepisy prawa zawarte w innych artykułach Konstytucji lub bezwzględnie obowiązujące postanowienia prawa międzynarodowego, Zgromadzenie Narodowe uznaje ją za całkowicie lub częściowo nieważną.
 4. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe zgadza się z inicjatywą w formie propozycji o ogólnym charakterze, opracowuje częściową zmianę w duchu tej inicjatywy i przedstawia ją narodowi pod głosowanie. Jeżeli odrzuca inicjatywę, przedstawia ją narodowi pod głosowanie; naród rozstrzyga, czy inicjatywie należy nadać bieg. Jeżeli naród zgodzi się z inicjatywą, Zgromadzenie Narodowe opracowuje odpowiedni projekt.
 5. Inicjatywa w formie opracowanego projektu zostaje przedstawiona narodowi pod głosowanie. Zgromadzenie Narodowe zaleca przyjęcie inicjatywy lub jej odrzucenie. Jeżeli zaleca odrzucenie, może przedstawić projekt przeciwny.
 6. Naród głosuje równocześnie nad inicjatywą i projektem przeciwnym. Uprawnieni do głosowania mogą udzielić poparcia obu propozycjom. Mogą też podać, której propozycji należy dać pierwszeństwo w przypadku, gdy obie zostaną przyjęte.

Referendum obligatoryjne

Narodowi przedstawia się pod głosowanie

 1. Zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Inicjatywy Obywatelskie w sprawie całkowitej zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Inicjatywy obywatelskie w sprawie częściowej zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w formie propozycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez Zgromadzenie Narodowe,
 4. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie jeżeli umowa dotyczy:
  1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
  2. wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
  3. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
  4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
 5. Pytanie, czy należy przeprowadzić całkowitą zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w razie niejednomyślności obu izb.

Referendum ustawowe

 1. Na żądanie 250 000 uprawnionych do głosowania przedstawia się narodowi pod głosowanie:
  1. ustawy Rzeczypospolitej,
  2. uchwały Rzeczypospolitej, o ile przewiduje to konstytucja lub ustawa
  3. umowy międzynarodowe, które:
   1. są bezterminowe i nie przewidują wypowiedzenia;
   2. przewidują przystąpienie do organizacji międzynarodowych;
   3. wprowadzają wielostronne ujednolicenie prawa.
 2. Zgromadzenie Narodowe może poddać inne umowy międzynarodowe pod referendum ustawowe.

Referendum z inicjatywy Zgromadzenia Narodowego

 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Zgromadzenie Narodowe może zarządzić referendum ogólnokrajowe bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy konstytucyjnej liczby posłów i senatorów.

Wymagane większości

Projekty przedstawione narodowi pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowiada się za tym większość głosujących.